Ролята на НПО в Конвенцията от 2003 г.

Неправителствени организации (НПО), експертни центрове и изследователски институти

Неправителствените организации, експертите, експертните центрове и изследователските институти играят важна роля в опазването на нематериалното културно наследство. Глава III от Oперативните Директиви обяснява, че държавите-участнички трябва да гарантират участието на общности, които са носители на нематериално културно наследство и да включват гражданското общество в прилагането на Конвенцията на национално и международно ниво.

НПО и Конвенцията 2003

На национално ниво държавите-участнички в конвенцията се насърчават да включат НПО в усилията за опазване, особено при идентифицирането и дефинирането на нематериалното културно наследство, тъй като НПО са в най-добра позиция за пряка работа с общностите на наследството.

На международно ниво акредитираните НПО могат да бъдат поканени от Междуправителствения комитет за предоставяне на консултантски услуги, по-специално чрез Органа за оценка. Генералната Асамблея вече одобри акредитацията на повече от 170 НПО от 2010 г. насам. НПО, чиито дейности са в областта на нематериалното културно наследство, са добре дошли да кандидатстват за акредитация, особено тези от развиващите се страни.

Експерти, експертни центрове и изследователски институти

Вижте списъка на центрове от Категория 2 за опазване на нематериалното културно наследство.

Държавите-участнички се насърчават да създадат механизъм за координация, който да улеснява участието на общности, групи, в съответните случаи, на отделни лица и на експерти, експертни центрове и изследователски институти, по-специално в:

  • идентификацията и определянето на нематериалното културно наследство;
  • съставянето на описи;
  • разработването и изпълнението на програми, проекти и дейности или
  • подготовка на документи с номинации за нанасяне в списъците.

Държавите-участнички в конвенцията се насърчават също да създават и редовно да актуализират, съобразно с тяхната ситуация, указател на заинтересовани страни, които биха могли да предприемат „научни, технически и художествени изследвания… с оглед ефективното опазване на нематериалното културно наследство“ (Член 13.c).