Цели и задачи на Международния съвет на експерти по НКН към ЕАФФ.
 
Цели: Целите на Международния съвет на експерти по НКН към ЕАФФ са експертно подпомагане на дейности, методи, подходи и добри практики свързани с опазването на нематериалното културно наследството в контекста на съществуващите международни документи при изпълнение на насоките на Конвецията за запазване на нематериалното културно наследство от 2003 към ЮНЕСКО. Експертно консултанивно подпомагане на организационни процеси при документирането, архивиранете и представянето на елементи и добри практики на Нематериалното културно наследство в национални листи и Представителния списък на НКН към ЮНЕСКО.
 
Задачи: Организиране на конференции, семинари, изграждане на капацитет на ексертно, локално, национално и международно ниво.

 

Председател на Междунродния съвет на ескпертите по НКН към ЕАФФ

Чл.-кор. проф. д. изк. Мила Сантова
Член кореспондент на Българска академия на науките БАН
Доктор на изкуствознанието

 

Чл.-кор. проф. д. изк. Мила Сантова е национален експерт по НКН /Нематериално културно наследство/, международно разпознат експерт на ЮНЕСКО в областта на НКН с поредица от публикации; председател е на ИКОМ – България; консултант за СОИС. Ръководител е на екипите, разработили Българския национален регистър на НКН и Националната система „Живи човешки съкровища – България” (НС ЖЧС–Б). Проф. Сантова е ръководител на Експертния съвет по НКН (ЕС НКН) при ИЕФЕМ. Удостоена е от Министъра на културата с престижната награда Златен век – звезда за изключителен принос в развитието на българската култура. Разработва проблеми на взаимодействието между НКН и институциите, отговарящи за опазването на културното наследство; културното наследство и видимостта; музейните презентации и др. Тя притежава също така богат преподавателски опит и ще е изключително полезна за развитието на научния потенциал на младите учени.