Президентът на ЕАФФ – г-н Калоян Николов, в качеството си на редовен член, взе участие в Годишната сесия на Общото събрание на Регионалния Център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

По време на работната среща, която  се проведе на 5-ти декември в София, представителите на 13 от странитe членки на Центъра имаха възможността да обсъдят приемането на годишния финансов отчет, приемането на доклада за дейността, одобряването на годишния работен план за 2020г., одобряването на бюджета за 2020г., избора на членове за Изпълнителния съвет, приемането на нови членове на Центъра, избора на председател за следващото Общо събрание и насрочването на дата за провеждането му.

През следващата година, Центърът ще положи усилия да ангажира всички свои страни членки в прилагането на планираните дейности, като акцент сред тях е развитието на активна мрежа от експерти и институции в областта на нематериалното културно наследство. Основна цел е засилването на партньорството на Центъра с различни ключови заинтересовани страни, институции и организации – университети, неправителствени организации и музеи.

Регионалният Център ще продължи да укрепва капацитета на своите страни членки за прилагане на Конвенцията от 2003 г., като се дава предимство на участието на общността в опазването на нематериалното културно наследство, разработването на политики, свързани с него и използването на международен механизъм за подпомагане за по-нататъшно развитие на капацитета в рамките на региона.

Дейностите по изграждане на капацитет ще се съсредоточат върху провеждането на семинари на национално ниво, подкрепа на мрежи за обучение, публикуване на онлайн бюлетин и създаване и разпространение на научни доклади и списания в областта на нематериалното културно наследство.

В рамките на срещата беше представена и фотоизложбата „Сухият камък – изкуство и градеж“.

Елементът на сухата зидария е предложен като мултинационална кандидатура от държавите Кипър, Франция, Швейцария, Гърция, Испания, Италия, Хърватия и Словения.